Emberi Erőforrások Miniszterea "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szakcsi Általános Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 08. 16 - 2022. 08. 15.-ig szól.


A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7213 Szakos, Vörösmarty utca 32.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (Vili.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

 • Főiskola, tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve; pedagógus­szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, ,

 • pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz; iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló oklevelek másolata; az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket; legalább 5 éves szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör megnevezéssel); 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint arra, hogy nem áll foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

  A beosztás betölthetőségének időpontja:

  A beosztás legkorábban 2017. augusztus 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 1.

  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó-Bakosné Rosta Margit

  tanügy-igazgatási referens nyújt, a +36-74/795-234 -os telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/161/118-12/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős

  miniszter dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Oktatási és Kulturális Közlöny

 • www.szakcs.hu

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  Pályázat részeként benyújtandó további iratok, igazolások: - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárni a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés); - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez. Megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség! A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Tamási Tankerületi Központ 7090 Tamási, Szabadság utca 29. címére. A borítékra írják rá, "PÁLYÁZAT - Szakcsi Általános Iskola intézményvezetői beosztására".

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a kk.gov.hu/tamasi -közérdekű közleményekben honlapon szerezhet.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© 2017 - Szakcs.hu - Szakcs Önkormányzatának hivatalos weboldala